ขอวีซ่าเชงเก้น​ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ขอวีซ่าเชงเก้น​ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ขอวีซ่าเชงเก้น​ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ขอวีซ่าเชงเก้น​ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกได้เปิดให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากต้องปิดประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้หลายคนเริ่มวางแผนที่จะออกไปเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ซึ่งหากศึกษามาจะพบว่าเราจะต้องทำการขอวีซ่าและมีวีซ่าอยู่ประเภทหนึ่งที่มีชื่อว่าวีซ่าเชงเก้น มันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากถ้าหากคุณต้องการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรป วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมารู้จักกันว่าวีซ่าเชงเก้นนั้นสามารถใช้เข้าได้กี่ประเทศและจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

วีซ่าเชงเก้นนั้นจะสามารถเดินทางอย่างเสรีได้กว่า 26 ประเทศเชงเก้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องตรวจวีซ่าชายแดนในแต่ละประเทศอีกต่อไปเนื่องจากนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันซึ่งประกอบไปด้วยประเทศในยุโรปจำนวนกว่า 26 ประเทศโดยในจำนวน 22 ประเทศนั้นเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งประกอบไปด้วยฟินแลนด์ ออสเตรีย เอสโตเนีย เบลเยียม ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฮังการี เยอรมันนี อิตาลี กรีซ ลิทัวเนีย ลัตเวีย มอนต้า ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สโลวัก โปรตุเกส สโลวีเนีย สวีเดน และสเปน ส่วนอีก 4 ประเทศนั้นจะอยู่นอกเหนือจากสหภาพยุโรปซึ่งประกอบไปด้วยสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ 

แบบฟอร์ม ขอวีซ่า เชงเก้น

ส่วนขั้นตอนและเอกสารที่จะต้องใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้นนั้นจะประกอบไปด้วย

 • การกรอกใบคำร้องเพื่อขอวีซ่า เราสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์สถานทูตในประเทศที่เราจะไปเป็นหลักได้ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตของสาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เบลเยียม เยอรมันนี ฟินแลนด์ โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน หรือสถานกงสุลของเอสโตเนีย กรอกใบคำร้องแล้วให้นำเอาเอกสารไปยื่นที่สถานทูตหรือหน่วยงานผู้รับทำเอกสารยื่นคำร้อง โดยระยะเวลาที่ควรยื่นนั้นไม่ควรเกิน 3 เดือนก่อนเดินทางและไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง หากต้องการไปเที่ยวมากกว่า 1 ประเทศให้ยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตในประเทศที่เราต้องการจะไปอยู่นานที่สุด แต่หากไปประเทศละไม่กี่วันให้ยื่นเอกสารจากประเทศแรกที่เราจะเข้าไป 
 • พาสปอร์ต หากพาสปอร์ตหมดอายุหรือยังไม่มีพาสปอร์ตให้รีบไปจัดการให้เรียบร้อยเนื่องจากพาสปอร์ตนั้นจะต้องมีอายุไม่น้อยไปกว่า 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับ และควรมีที่ว่างอย่างน้อยสุดจำนวน 2 หน้า ให้ทำการเตรียมสำเนาพาสปอร์ตเอาไว้อย่างน้อย 2 ฉบับ ให้เตรียมพาสปอร์ตเก่าที่มีวีซ่าของประเทศอื่นไปแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย 
 • รูปถ่าย ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูปซึ่งพื้นหลังควรจะเป็นสีขาวหรือสีอ่อนที่ถ่ายเอาไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนโดยไม่ผ่านการปรับแต่งรูปภาพทั้งสิ้น 
 • หนังสือรับรองจากธนาคาร ให้ธนาคารออกเอกสารแสดงรายได้ของผู้ขอวีซ่าจำนวน 6 เดือนย้อนหลัง
 • หนังสือรับรองการทำงาน ให้บริษัทหรือสถานที่ทำงานออกหนังสือรับรองการทำงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษโดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 
 • แผนการเดินทาง ก่อนขอวีซ่าเราจะต้องทำการวางแผนอย่างละเอียดและบันทึกอย่างรอบคอบว่าจะมีการเดินทางเข้าออกประเทศไหนเป็นเวลาเท่าไหร่ เดินทางด้วยวิธีใด เข้าพักสถานที่ไหน รวมไปถึงระบุเวลาการเข้าออกอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
 • เอกสารการจองที่พักและตั๋วโดยสาร ทุกสิ่งหากสามารถจองล่วงหน้าได้ขอให้จองล่วงหน้าไว้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินสำหรับเดินทางจากประเทศไทยไปหรือแม้แต่เที่ยวบินระหว่างยุโรปด้วยกันและเที่ยวบินในประเทศ ตั๋วรถไฟ จองโรงแรมให้เรียบร้อยและควรตรงตามกับแผนการเดินทางที่ระวังเอาไว้ ให้ใช้บัตรเครดิตจองเอาไว้ไม่จำเป็นต้องซื้อก่อนเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางในภายหลังจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรี 
 • หนังสือเชิญจากหน่วยงานหรือบริษัท หากเป็นการเดินทางเพื่อไปทำงานหรือไปร่วมงานให้ทางบริษัทหรือหน่วยงานที่เชิญเราไปนั้นออกหนังสือเชิญโดยระบุวัตถุประสงค์และเวลาการจัดงานอย่างชัดเจน 
 • หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว หากเป็นการเดินทางไปเพื่อร่วมงานของครอบครัวอย่างเช่นไปร่วมงานแต่งหรืองานศพให้ออกหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญเข้าร่วมงานและผู้ที่ยื่นขอวีซ่าอย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่สามารถระบุถึงความสัมพันธ์ของกันและกันได้ 
 • ค่าธรรมเนียม การทำวีซ่าเชงเก้นนั้นจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท 
 • การทำประกันภัยเดินทาง สิ่งที่ผู้ขอวีซ่าเชงเก้นจำเป็นจะต้องมีนั่นก็คือการทำประกันการเดินทางที่สามารถเชื่อถือได้และมีวงเงินคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 30 ยูโรหรือเป็นเงิน 1.3 ล้านบาทขึ้นไป ต้องคุ้มครองตลอดระยะเวลาของการเดินทางเพื่อประโยชน์ของตนเอง เราควรมองหาประกันในต่างประเทศที่สามารถคุ้มครองได้ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองเกี่ยวกับการเดินทางอย่างเช่น Flight delay หรือกระเป๋าหาย ควรเลือกบริษัทประกันภัยที่สถานทูตในแต่ละประเทศให้การยอมรับอย่างเช่นประกันภัยซิกน่า 

หลังจากที่เราทำการเตรียมเอกสารและยื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะต้องเจอก็คือการนัดสัมภาษณ์ซึ่งการตัดสินของสถานทูตว่าจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคำร้อง การให้สัมภาษณ์ รวมไปถึงเอกสารสนับสนุน หากถูกปฏิเสธจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ ส่วนใหญ่เหตุผลที่ถูกปฏิเสธวีซ่านั้นจะประกอบไปด้วยผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ได้ยื่นเอกสารการเดินทางที่มีอายุหรือไม่มีเอกสารอยู่ ไม่สามารถแสดงเอกสารยืนยันถึงเหตุผลในการเดินทาง ไม่มีทุนทรัพย์สำหรับใช้จ่ายในช่วงการเดินทาง มีเจตนาในการหลบเลี่ยงเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย หรือแม้แต่ถูกห้ามเข้ารัฐของสมาชิกเชงเก้นเนื่องจากได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อความสงบและความมั่นคงหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

แนะนำ จุดเช็คอิน ร้านอาหารอร่อย ที่เที่ยว คาเฟ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 9 =

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save